جزوه تاریخ معماری معاصر غرب

جزوه تاریخ معماری معاصر غرب

این جزوه درمورد تاریخ معماری معاصر غرب رشته معماری است كه با فرمت پی دی اف در 246 صفحه آماده شده است جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته معماری ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی
دسته بندی معماری
بازدید ها 70
فرمت فایل pdf
حجم فایل 5664 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 246
جزوه تاریخ معماری معاصر غرب

فروشنده فایل

کد کاربری 3413
کاربر

جزوه تاریخ معماری معاصر غرب

جزوه تاریخ معماری معاصر غرب

رنسانس .1 -1

به معنای زندگی دوباره و تجدید حیات اصول و نمادهای روم باستان است. از نظر اندیشـمندان رنسـانس، عصـر طلایـی رومتمـام

شده و جای آن را دوران تاریک قرون وسطا گرفته و حال زمان روشنایی مجدد و تدید حیات مجدد پدید آمـده اسـت. آنهـا دوره

کلاسیک یونان و روم باستان را دوره منطقگرایی، خردورزی، علم و زیبایی میدانستند و رجعـت بـه آن دوره بـرای گریـز از دوران

تاریک قرون وسطا را برای خود و همعصران خود لازم و ضروری میدیدند. از نظر هنرمندان رنسـانس، هنـر قـرون وسـطا یـا هنـر

گوتیک، هنر وحشیها بود. خصوصیات اصلی عصر رنسانس را میتـوان در انسـانگرایـی، واقـعگرایـی و خردگرایـی خلاصـه کـرد.

رنسانس آغاز انسانگرایی و اعتقاد انسان و تواناییهای او است. فرد و فردگرایی در عصر رنسانس اهمیت پیدا مـیکنـد و هنرمنـد و

اثر هنری به نام هنرمند دارای ارزش میشود. نام هنرمندان و اندیشمندان غیرمذهبی در جامعـه مطـرح مـیگـردد. اصـول فکـری

معماری رنسانس مجدداً در معماری نئوکلاسیک غرب در طی قرون 18 و 19 میلادی – تقریباً همزمـان بـا عصـر قاجاریـه – و دو

دهه ی پایانی قرن بیستم مطرح شد.

2 -1. دین پیرایی

اقتدار و سیطره کلیسا بر کلیه امور عمـومی و خصوصـی و تقـدیس پـاپ باعـث شـده بـود کـه پـاپ و متصـدیان کلیسـا خـود را

مطلقالعنان فرض نمایند. آنها در عین تاکید بر تفسیر قرون وسطایی از دین، خود را پاسخگو در مقابـل افـرادعـادی نمـیدیدنـد.

رفتار و انگیزههای پاپ قرون وسطی تماما جنبه روحانی و ربانی نداشت، بلکـه در مـواردی، امـور دنیـوی هـمچـون کسـب قـدرت

بیشتر، سرزمینهای وسیعتر و اموال فزونتر را نیز شامل میشود. مـارتین لـوتر (1483 – 1546) کشـیش کاتولیـک آلمـانی، در

اکتبر 1517 بر علیه جمعآوری اعانات توسط کلیسا که برای آمرزش اخروی بود، اعلامیهای اعتراضآمیز صادر نمـود. بـدین ترتیـب

وی مبارزهای طولانی را با کلیسای کاتولیک آغاز کرد و قدرت پاپ و کشیشان و سلطه کلیسا را زیر سوال برد. لـوتر در سـال 1520

توسط کلیسای کاتولیک تکفیر شد.

علم مداری .3 -1

در زمینه علمی، نیکولاس کپرنیک (1473 – 1543) منجم لهستانی، برای اولین بار عقایـد ارسـطو، بطلمیـوس و کلیسـای قـرون

وسطی را زیر سوال برد و در مقاله خود به نام «در مورد انقلابات اجرام سماوی» اعلام نمود که خورشید و نه زمین مرکز ایـن عـالم

است و زمین و سایر سیارات به دور خورشید میچرخند. «این کتاب تا سال 1822 میلادی در زمره کتب ممنوعـه کلیسـا بودنـد. »

یوهانس کپلر (1571 – 1630) منجم و ریاضیدان آلمانی، پی برد که مدار سـیارات بـه دور خورشـید بـهصـورت بیضـی اسـت و

خورشید در یکی از دو کانون این بیضی قرار دارد. وی سرعت گردش سیارات به دور خورشید را که بستگی به فاصـله هـر سـیاره از

خورشید دارد، با یک معادله ریاضی نشان داد.

تستهای کنکور فصل اول

1- موزه بریتانیا (بریتیش میوزیوم) از بناهای شاخص کدام سبک معماری است؟

1) اکلکتی سیسم 2) دستیل 3) نئوگوتیک 4) نئوکلاسی سیسم

2- احداث سبزه میدانها در لندن مربوط به کدام دوره و کدام محلات است؟

1) محلهای اشرافی دوره رنسانس 2) محلههای اشرافی بعد از انقلاب صنعتی

3) محلههای کارگری بعد از انقلاب صنعتی 4) حومهها و باغ شهرهای قرن نوزدهم

3- کدام معمار عقیده داشت که همهی خصلتهای خوب، قابل مشاهده در طبیعت مرزهای زمینی تا مرزهای هـوایی،

باید آشکار شوند و معماری باید ویژگیهای گوناگون طبیعت را بیشتر از ایدهی وحدت کلاسیک تحت نام خدا روشـن

کند؟

1) دوران 2) جان راسکین 3) فردریک شینکل 4) ویوله لودوك

4- از مشخصههای «رمانتی سیسم) است:

1) اندیشهای خردگرایانه و منطقی دارد و به دنبال معماری موزون و متقارن است.

2) تنها در معماری مطرح است و به معنای مد زودگذر و پراهمیت

3) با سبک کلاسیک و نیز آرت دکو از جنبههای پیوند و نزدیکی دارد.

4) جنبی است که پیگیر برتری احساس بر عقل است و تفکرش در شعر، نقاشی و معماری حضور دارد.

5- کدامیک از دو سبک معماری و هنری زیر، تضاد بیشتری نسبت به هم دارند؟

1) دیکانستراکتیویسم – های تک 2) نئوکلاسیسم – رمانتیسم

3) فوتوریسم – اکسپرسیونیسم 4) مدرنیسم – پست مدرنیسم

6- توجه به مباحث فرهنگی بومی

Naturalism ناتورالیسم (2 Romanticism رمانتیسم (1

Scientific Positivism علمی پوزیتیوسیم (4 Modernism مدرنیسم (3

7- اپرای گارنیه پاریس در کدام سبک ساخته شده است؟

1) اکلکتیک 2) کلاسیک 3) باروك 4) نئوباروك

پاسخنامه

1- گزینهی «4» صحیح است.

پاسخ تشریحی: نئوکلاسیسیزم:

مباحث نئوکلاسیسیزم بر تفکر و نظریات مطرحشده در روم و یونان باستان استناد میکرد. تحسین از گذشتگان، قـدرت

انشا و تحقیق در طبیعت و ظواهر، علاقه به مقیاس درست و دقیق و ظرافت در تجزیه و تحلیل اخلاقی و روحی، از دیگـر

ویژگیهای این مکتب میباشد.

در اوایل قرن 19 میلادی، در انگلستان مرکز فرهنگهای یونانی وجود داشت که بهوسیله رابرت اسمیرك، ویلیام اینـوود،

ویلیام ویلکینز و … تشکیل شده بود. رهبر یونانیهای عضو احزاب مرکزی، رابرت اسمیرك بود که تأثیر و نفوذ سبک ادبی

او در موزه بریتانیا در لندن از سال 1824 تا 1847 میلادی آشکار شد.

هسته ساختمان امروز توسط معماری سر رابرت در سال 1823 طراحی شده است. این ساختمان در سال 1852 تکمیـل

شد. این ساختمان شامل گالری برای مجسمهسازی کلاسیک و آثار باستانی آشوری و بـهعنـوان خوابگـاه بـرای کارکنـان

طراحی شده است. ویژگیهای یونانی در ساختمان عبارتند از ستونها و سنگ فرش در ورودی جنوبی است.

منبع: بانی مسعود، امیر، تاریخ معماری غرب، نشر خاك، چاپ اول 1387، ص 243

2- گزینه ی «2» صحیح است.

پاسخ تشریحی: محله های اشرافی بعد از انقلاب صنعتی

اهمیت اجتماعی طبقات متوسط بالا برای نخستین بار پس از قرون وسطی با ساختن سبزه میدانهای لندن و خانههـای

اطراف آن در اوایل قرن نوزدهم در سیمای این شهر به ظهور رسید. بدین ترتیب طبقات متوسط برای اولـین بـار سـبکی

برای منازل مسکونی بهوجود آوردند که نشاندهنده اطمینان آنان به شخصیت اجتماعی خود بود.

منبع: گیدیئن، زیگفرید، فضا زمان معماری، ترجمهی منوچهر مزینی، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتـاب، تهـرن 1350،

ص 563

3- گزینه ی «2» صحیح است.

پاسخ تشریحی:

جان راسکین منتقد و نظریهپرداز اجتماعی بود که نوشتههایش به سمت هنر گرایش پیدا کرد (بـهصـورت مسـتقیم و یـا

غیرمستقیم به هنر و معماری توجه پیدا کرد و سعی داشت بین اخلاق و معماری آشتی برقرار کند.) وی اعتقاد داشت که«34» تاریخ معماری معاصر غرب

باید همهی خصلتهای خوب در یک راه قابل مشاهده باشند. در طبیعت مرزهای زمینی تا مرزهای هوایی، آشکار شوند و

معماری باید بر ویژگیهای گوناگون طبیعت بیشتر از ایدهی وحدت کلاسیک تحتالوهیـت روشـن و درخشـان، دلالـت

کند.

4- گزینه ی «4» صحیح است.

5- گزینه ی «2» صحیح است

6- گزینه ی «1» صحیح است.

فهرست مطالب

فصل اول:حرکت بهسوی مدرنیته……………………………………………………………………………………….12

13……………………………………………………………………………………………………………..رنسانس .1 -1

13…………………………………………………………………………………………………………. پیرایی دین .2 -1

13……………………………………………………………………………………………………………علممداری .3 -1

14……………………………………………………………………………………………………… روشنگری عصر .4 -1

5 -1. انقلاب کبیر فرانسه ………………………………………………………………………………………………….15

15……………………………………………………………………………………………………….صنعتی انقلاب .6 -1

16 ………………………………………………………………………………………مدرن ساختمانهای اولین .2 – 6 -1

نمایشگاه بینالمللی پاریس:…………………………………………………………………………………………………18

7 -1. میراث رنسانس، کلاسیکگرایی: ……………………………………………………………………………………..21

کلاسیکگرایی در انگلستان ………………………………………………………………………………………………..21

24…………………………………………………………………………………………………………….رمانتیسم .8 -1

24…………………………………………………………………………………………………….احیاگر سبکهای .9 -1

10 -1. شهرسازی قرن نوزدهم …………………………………………………………………………………………….27

سبزه میدانهای لندن………………………………………………………………………………………………………29

مروری بر عکسالعمل اندیشمندان در برابر معماری مدرن ………………………………………………………………….30

پاسخنامه……………………………………………………………………………………………………………………33

فصل دوم:معماری مدرن اولیه (خردگرایی متقدم)…………………………………………………………………….3

نوع فایل:Pdf

سایز: 5.53mb

تعداد صفحه:246

خلاصه تاریخ معماری معاصر غرب – فروشگاه و نمایشگاه کتاب و …

150,000 ریال. خلاصه تاریخ معماری جهان. 120,000 ریال. سیستم های ساختمانی در معماری (فن سازه). 250,000 ریال. جدیدترین خبرها. ۲۹ مهر ۱۳۹۵ ۰۵:۰۹:۳۵ ب.ظ کتابهای تست کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری(تستهای ارشد مدیریت پروژه-تستهای ارشدمعماری انرژِی-بیونیک و دیجیتال-و کتاب تستهای تکنولوژی معماری); ۲۹ مهر ۱۳۹۵ ۰۵:۰۹:۱۱ …

خلاصه معماری معاصر غرب آقای قبادیان :: ارشد معماری

۱۰ آبان ۱۳۹۳ – دریافت حجم: 499 کیلوبایت توضیحات: خلاصه معماری معاصر قبادیان.

مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب by وحید قبادیان – …

رتبه: ۳٫۹ – ‏۲۴۹ رأییه منبع خوب برای شروع مطالعه معماری مغرب زمین که به صورت خیلی ساده و خلاصه دوران ها رو دسته بندی و معرفی کرده که از معماری مدرن شروع کرده تا به زمان حال رسیده از نویسنده ایرانی معماری غرب ریشه ها و مفاهیم نوشته امیر بانی مسعود هم که بسیار مفصل تر توضیح داده و از ریشه ها و خاستگاه های معماری غرب شروع به توضیح کرده (بین …

معماری معاصر غرب قبادیان pdf – خط معمار،معماری،طراحی داخلی …

۱۷ مهر ۱۳۹۵ – دانلود رایگان کتاب معماری معاصر غرب، وحید قبادیان –. در این بخش برای همراهان عزیز خط معمار، کتاب معماری معاصر غرب تالیف دکتر وحید قبادیان را آماده نموده ایم. از آنجایی که هر دانشجوی معماری به این کتاب نیاز دارد، این کتاب را بصورت رایگان جهت دانلود قرار دادیم. این کتاب اهداف و موضوعات زیر را به صورت کامل دنبال …

مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب – فدک بوک

خرید کتاب “مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب” از فروشگاه اینترنتی فدک بوک.

دانلود کتاب معماری معاصر غرب، تألیف وحید قبادیان | آرل

تاریخ يکشنبه , ۱۳۹۴/۱۰/۰۶ ۰۸:۰۵. دانلود کتاب معماری معاصر غرب، تألیف وحید قبادیان. تحریریه معماری آرل. کتاب معماری معاصر غرب، تألیف وحید قبادیان یکی از منابع ارزشمند برای شناخت معماری معاصر غرب است برای دانلود در ادامه با ما همراه باشید. دانلود کتاب معماری معاصر غرب، تألیف وحید قبادیان. منبع: WEBCA تحریریه معماری آرل.

خلاصه و مطالب مهم و مفهومی کتاب معماری معاصر غرب (دكتر وحيد …

تاریخ عضویت: آبان 1390. اعتبار: 54. ارسال‌ها: 2,270. 1. خلاصه و مطالب مهم و مفهومی کتاب معماری معاصر غرب (دكتر وحيد قباديان) 1393-7-25، 01:39 صبح. خلاصه و مطالب مهم و مفهومی کتاب معماری معاصر غرب (دكتر وحيد قباديان) منبع: http://www.arcshbagheri.blogfa.com .docx معرفی کتاب معماری.docx (اندازه: 73.23 KB / تعداد دفعات …

کتاب خلاصه تاریخ معماری معاصر غرب: مبانی و سبک‌ها

کتاب خلاصه تاریخ معماری معاصر غرب: مبانی و سبک‌ها انتشارات عصر کنکاش تاریخ چاپ93/06/29 نوبت چاپ1.

دانلود جزوات ارشد معماری | مطالعات و رساله معماری

۱۷ مرداد ۱۳۹۳ – همچنین به اطلاع می رساند که در سال های اخیر این جزوه از منابع اصلی طرح سوال های معماری معاصر در کنکور ارشد سراسری بوده است … توضیحات:این جزوه خلاصه کتاب تاریخ معماری غرب از عهد باستان تا مکتب شیکاگو نوشته امیر بانی مسعود می باشد،که با توجه به اهمیت کتاب که جزو یکی از دو منبع اصلی سوالات معماری جهان …

سبک شناسی و مبانی نظری در معماری معاصر ایران (دکتر وحید . …

کتاب «سبک‌شناسی و مبانی نظری در معماری معاصر ایران» به قلم دکتر وحید قبادیان، توسط انتشارات علم معمار نشر و روانه بازار شده است. در پیشگفتار این کتاب آمده است: «معماری معاصر ایران سابقه‌ای بیش از یک و نیم قرن دارد. این معماری هماهنگ با دوران معماری معاصر غرب و تحت تاثیر آن، آثار برجسته‌ای را در سبک‌های متعدد معماری اعم از …

نوشته شده توسطfilenab

نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *